Ganoderma tsugae, Red reishi, Virigina, USA

Ganoderma tsugae, Red reishi, Virigina, USA